Om oss

Krokborns Vänner

Föreningen Krokborns Vänner bildas 1993 när Stiftelsen Krokborn upphörde. Föreningen ordnade en del aktiviteter i parken under de första åren, sedan blev det mer sporadiskt. 2011 blev det en nystart med en ny styrelse och aktiviteterna ökade under sommarmånaderna med fasta öppettider på söndagar i juli och augusti. Vid nystarten 2011 var det ett 10-tal medlemmar, 2016 hade det ökat till 149 medlemmar i föreningen.

Föreningen har till ändamål att levandegöra Krokborn både i fråga om det historiska värdet och att medverka till att utveckla Krokborn till en levande och attraktiv folkpark.

Kommunen äger parken sedan 1963, då den överläts från Hällefors Bruks AB till kommunen. Hällefors Bruk ansåg inte att det låg i deras uppdrag att driva en folkpark, det var mer passande att det låg inom kommunens åtaganden. Krokborns Vänner ansvarar enligt avtal med kommunen, sedan 2016, för uthyrning och viss del av skötseln av parken.

En kort historik

År 1796 började Detlof Heijkenskjöld anlägga en park, Krokbornsparken, för att hans arbetare och tjänstefolk skulle kunna få avkoppling och roa sig på ett nyktert och belevat sätt. En park för folket, att bidra till folks välmående och gemenskap var mycket ovanligt vid den här tiden. Brukspatronen med familj och gäster deltog ofta i gemenskapen i parken.

Parken är utformad som en jaktstjärna med 4 huvudstråk och 8 radiella gångar däremellan. Huvudstråken finns fortfarande kvar, likaså några av de radiella gångarna, främst i södra delen av parken. I söder fanns på Heijkenskjölds tid, serveringen, danspaviljong och promenadstråk med blomsterarrangemang och i norra delen av parken även här blomsterarrangemang, men även slänggungor, karusell, teaterscen och exercisplatsen

När Detlof Heijkenskiöld dog 1824 tog ansvaret och skötseln över av hans son Carl Gustaf och även dottern Charlotta var en drivande kraft, men när Carl Gustaf hastigt avled 1833 så hade hans hustru inget intresse av parken och en tynande tillvaro blev följden. När sedan folkrörelsen tog fart i början av 1900-talet, så startade nykterhetsrörelsen återigen upp verksamheten i Krokbornsparken  och sedan dess har aktiviteter skett i parken, med mer eller mindre stort utbud under årens lopp.

Krokbornsparken byggnadsminnesförklarades 1996. Genom byggnadsminnesförklaringen har Krokbornsparken ett statligt skydd och bör enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) Allmänna råd till 3 kapitlet om Lagen om kulturminnen vårdas enligt en vårdplan. Krokbornsparken blev byggnadsminnesförklarad på grund av sin unika historia, samt att centrala element från parkens ursprungliga utformning från slutet av 1700-talet finns kvar. Det innebär att en vårdplan är utformad i enlighet med Riksantikvarieämbetets Allmänna råd till lagen om kulturminnen (KML) samt byggnadsminnesförklaringen. Vårdplanen har en betoning på vegetation och arkitektur.